WIELKANOC 2014

WIELKANOC 2014

Tradycje i zwyczaje wielkanocne. O  obrzędach i zwyczajach pamiętamy w Wielkanoc i kultywujemy je od lat. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znane jest od średniowiecza i praktykowane do dziś.

SKAWP "VICTORIA" RADOM

PREZES MAREK CICHOŃ.jpg

 
 
DZIAŁALNOŚĆ
Sięgając do historii to musimy się cofnąć 28 lat wstecz. Wtedy właśnie zapoczątkowano działalność.Jak to się zaczęło odsyłamy do podstrony HISTORIA gdzie szerzej omówiono to zagadnienie. Na radomskim rynku stowarzyszeń jesteśmy znani,gdyż nie zawęrzmy działalności tylko do własnego grona. Szereg przedsięwzięć kierowanych jest do mieszkańców miasta, regionu. Głównym zadaniem jest pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Można śmiało nazwać nasze Stowarzyszenie,klubem rodzinnym, gdyz każdy kto wyrazi chęć uczestnictwa w  naszym działaniu w różny sposób otrzyma pomoc.Jesteśmy instytucją otwartą dla wszystkich.Każdy może znaleźć coś dla siebie. Szczególny nacisk kładziemy na rehabilitację uzależnionych od alkoholu. W całym tygodniu odbywają się spotkania(harmonogram zajęć znajduje sie na boku strony) w których poruszane są odpowiednie tematy a w szczególności nauki życia bez alkoholu.Wszystkie zajęcia,spotkania nawiązują właśnie do tego tematu.W klubie istnieje też grupa wsparcia,zrzeszająca kobiety tak uzależnione jak i współuzależnione.Spotkania dla nich odbywają sie w czwartki.Nie zapominamy też o dzieciach. One są bardzo poszkodowane w rodzinie uzależnionej. Tutaj uczą się przebywania razem z rodzicami,nawiązują bliższe więzi,poznają świat i jego zabawy w których nie uczestniczy alkohol.Wspominając na wstępie o działalności poza klubowej warto nadmienic,że nasi członkowie pracuja w różnychn organizacjach zajmujacymi się profilaktyką uzależnienia. Wielu z nas jest członkami Linii Braterskich Serc. Swoją znajomością tematu są bardzo pomocni, odpowiadając na pytania, przekazują rady dzwoniącym.Możemy sie też pochwalić że czynnie bierzemy udział w tworzeniu ruchu abstynenckiego. Z naszej inicjatywy i pomocy powstał klub w Wolanowie. Obecnie przymiarki są do Skaryszewa.W  naszym działaniu najważniejszy jest człowiek,jego najbliżsi. Jeżeli chcesz uczestniczyć w swoim nowym życiu, zgłoś sie do nas a znajdziesz tutaj przyjaciół, którzy wskażą ci właściwą drogę. Jedynym warunkiem członkostwa i uczestnictwa w spotkaniach jest trzeźwość. Nie znaczy to,że Ci co nie moga od razu poradzić sobie z nałogiem są odsuwani. Właśnie dla nich jest nasz klub. Uwierz w to jak wielu to już zrobiło gdyż na każdy problem znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.Nie chcemy Cię zadręczć sloganami. W naszych szeregach sa ludzie którzy nie pią już 26 lat i mniej. To są fakty,które świadczą same za siebie. Zatem jeżeli podejżewasz,że masz problem z alkoholem, zgłoś się do nas. Nie czekaj. Daj sobie pomóc.
 

STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIE

NASZ OŚRODEK "ZOSIEKA" W CZARNIECKIEJ GÓRZE. TUTAJ NABIERAMY SIŁ NA DALSZE TRZEŹWE ŻYCIE.

Stowarzyszenia abstynenckie mają w obecnej rzeczywistości do wypełnienia dwa obszary aktywności:

  • działalność na rzecz własnych członków,
  • działalność zewnętrzną na rzecz środowiska lokalnego (w rozumieniu szerszym z samorządem wojewódzkim oraz instytucjami i urzędami centralnymi włącznie).

W pierwszym obszarze działalności stowarzyszenia abstynenckie realizują zadania wewnętrzne w zakresie motywowania do podjęcia leczenia, uznania bezsilności wobec alkoholu, zidentyfikowania osób z problemem alkoholowym, wsparcia i dalszego procesu ich zdrowienia, rehabilitacji oraz pomocy ich rodzinom, zapobiegania nawrotom, nauki życia bez alkoholu. W ostatnim dwudziestoleciu stowarzyszenia abstynenckie miały najdłuższe i w większości bardzo pozytywne doświadczenia w zakresie współpracy z samorządami lokalnymi. Dotyczy to przede wszystkim zlecania stowarzyszeniom do realizacji zadań w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych; znane są przypadki zlecania przez samorządy całych programów do realizacji i koordynacji. Wieloletnia współpraca, w miarę dobra baza lokalowa i techniczna stowarzyszeń, poparta realną ofertą pomocy dla osób z problemem alkoholowym oraz spontaniczność i pełne zaangażowanie społeczności abstynenckiej – wpływają na pozytywny obraz klubów i stowarzyszeń abstynenckich jako skutecznych i wiarygodnych partnerów samorządów. Opinię tę opieram na obserwacjach własnych, jak również innych osób współpracujących z ruchem, na podstawie rozmów z wójtami, burmistrzami, prezydentami gmin i miast podczas rocznic czy innych imprez profilaktycznych organizowanych przez stowarzyszenia dla społeczności lokalnej, artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, na które się natknąłem. Stowarzyszenia abstynenckie są jedynymi, sprawdzonymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się rehabilitacją osób po leczeniu odwykowym. Powrót do „normalnego życia” dotyczy nie tylko aspektu fizycznego, ale również powrotu do aktywności na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i uporządkowania życia rodzinnego. Co w języku działań europejskich nazywamy przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenia abstynenckie swoją działalność opierają w głównej mierze na pracy wolontariuszy – osobach, które pokonując własne uzależnienie, zmieniły pozytywnie swoje życie – oraz członkach ich rodzin, którzy wyszli z kręgu współuzależnienia i obecnie aktywnie włączają się w życie społeczne. Pomagając innym, stają się lokalnymi liderami organizacji pozarządowych, profilaktyki alkoholowej, animacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystując swoje dotychczas ukryte zdolności, w pełni włączają się w działalność społeczną. Nie można tu pominąć relacji pomiędzy Wspólnotą AA a ruchem abstynenckim w Polsce; są to funkcjonujące obok siebie dwa niezależne nurty samopomocowe dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Różnią się one w podejściu do sposobu sprawowania samopomocy i budowania trzeźwości. Wspólnota AA skupia nieformalne grupy samopomocowe działające na bazie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji. Abstynencki Ruch Klubowy (organizacje pozarządowe) działa na podstawie statutów i regulaminów, wynikających z ustawy o stowarzyszeniach. Z tego z kolei wynikają różne zakresy ich działalności, ale także potrzeby i możliwości realizacyjne. Celem wspólnym jest abstynencja i trzeźwość członków, jak również udzielanie wsparcia samopomocowego osobom szukającym takiej pomocy. Wszystko zleży jednak od ludzi, którzy mają wpływ na decyzje zarówno w samorządzie, w AA, jak i ruchu abstynenckim. Współpraca z lecznictwem odwykowym jest dla ruchu abstynenckiego sprawą kluczową. Ponieważ stowarzyszenia abstynenckie w swoim działaniu kładą główny nacisk na motywowanie osób uzależnionych do zmiany i rehabilitację tych osób po leczeniu odwykowym. Wiemy, że osoba uzależniona zmotywowana do podjęcia leczenia musi być „przekazana” do lecznictwa odwykowego praktycznie natychmiast. To samo po leczeniu odwykowym, stowarzyszenie abstynenckie stanowi naturalną grupę wsparcia i realizacji programu rehabilitacji. Przekazywanie sobie osoby podejmującej leczenie musi być czymś naturalnym i pożądanym. Członkowie stowarzyszeń powinni mieć możliwość korzystania z terapii w poradniach, a te z kolei mogłyby wprowadzać swoich pacjentów w formy pracy stowarzyszeń abstynenckich. W ostatnich latach obserwuję kurczenie się oferty lecznictwa odwykowego. Działania poradni odwykowych są w wielu przypadkach niewystarczające. W niektórych miejscowościach zostały całkowicie zamknięte. Stowarzyszenia abstynenckie i grupy AA stały się jedynymi miejscami, w których ludzie z problemem alkoholowym mogą uzyskać pomoc. Myślę, że powinna tu nastąpić koordynacja na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, żeby wypracować taki system, który byłby w stanie sprostać tym oczekiwaniom i potrzebom; tutaj widzę ogromne pole współpracy dla Krajowej Rady i PARPA. Oddzielny problem stanowi sprawa zobowiązania sądowego do podjęcia leczenia odwykowego, które w dalszym ciągu jest najsłabszym elementem systemu.

O STOWARZYSZENIU

ZARZĄD SKAWP "VICTORIA" RADOM

 

Czym jest Klub Abstynenta lub Stowarzyszenie ?

Można by na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem - jest to miejsce,w którym człowiek znajduje możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą,bycie z ludźmi mającymi ten sam problem,którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia.To oczywiście odpowiedź w ogromnym skrócie.Do klubu co roku trafia wiele osób kobiet i mężczyzn,uzależnionych i współuzależnionych, by uzyskać bezpłatną pomoc i informację o problemie alkoholowym i sposób w jego rozwiązaniu.Alkoholizm wyraża się w podobny sposób u każdego.To niepokój,strach, depresja,kłopoty finansowe i rodzinne,a po pewnym czasie inne skutki psychiczne i fizyczne związane z rosnącym uzależnieniem.
W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe w odpowiednich,zapewniających dyskrecję warunkach, oparte o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt się tu z nikogo nie śmieje i nie szydzi czy znieważa,ludzie są tu po to,by pomagać innym na drodze do trzeźwego życia.Jest to miejsce,w którym ludzie uzależnieni oraz ich rodziny uczą się nowego życia, życia na trzeźwo,uczą się radzić sobie w każdej nowej sytuacji i z każdym problemem.Panująca atmosfera w klubie stwarza poczucie bezpieczeństwa dla każdego,sprzyja pracy nad sobą.Jest to również miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw na trzeźwo, wyjazdów integracyjnych na zloty,obozy i wycieczki,miejsce,gdzie odzyskuje się wiarę w siebie i spokój duszy.
Kiedy człowiek pozbędzie się problemu z alkoholem-uzyska więcej możliwości,aby zdobyć szacunek otoczenia,rodziny, społeczności - poprawienia swoich warunków bytowych oraz poziomu życia, odzyska także godność i zaufanie poprzez trzeźwość, która jest tak bardzo ważna dla rozwoju osobistego człowieka.Trzeźwość to warunek,by przeżyć swoje życie w pełni szczęśliwie i godnie.
Należy również dodać,że klub abstynencki jako podmiot organizacji społecznej,spełnia bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej,w gminach.Klub  współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,szkołami, izbą wytrzeźwień, Centrum Leczenia Uzależnień w Radomiu i  innymi organizacjami pozarządowymi.Klub jest szkołą życia w abstynenckiej trzeźwości.

 

 

Subskrybuje zawartość